• Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  14 tháng
 • Tổng chi phí:
  9,370,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  669,286 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  22,310 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  6 tháng
 • Tổng chi phí:
  6,035,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  1,005,833 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  33,528 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  14 tháng
 • Tổng chi phí:
  8,820,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  630,000 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  21,000 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  6 tháng
 • Tổng chi phí:
  5,680,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  946,667 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  31,556 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  14 tháng
 • Tổng chi phí:
  8,270,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  590,714 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  19,690 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  6 tháng
 • Tổng chi phí:
  5,325,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  887,500 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  29,583 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  14 tháng
 • Tổng chi phí:
  7,715,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  551,071 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  18,369 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  6 tháng
 • Tổng chi phí:
  4,970,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  828,333 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  27,611 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  14 tháng
 • Tổng chi phí:
  7,165,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  511,786 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  17,060 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  6 tháng
 • Tổng chi phí:
  4,615,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  769,167 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  25,639 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  18 tháng
 • Tổng chi phí:
  11,815,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  656,389 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  21,880 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  18 tháng
 • Tổng chi phí:
  11,120,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  617,778 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  20,593 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  18 tháng
 • Tổng chi phí:
  10,425,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  579,167 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  19,306 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  18 tháng
 • Tổng chi phí:
  9,730,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  540,556 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  18,019 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  18 tháng
 • Tổng chi phí:
  9,035,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  501,944 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  16,731 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  60 tháng
 • Tổng chi phí:
  30,185,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  503,083 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  16,769 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  36 tháng
 • Tổng chi phí:
  20,720,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  575,556 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  19,185 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  24 tháng
 • Tổng chi phí:
  16,065,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  669,375 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  22,313 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  60 tháng
 • Tổng chi phí:
  28,410,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  473,500 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  15,783 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  36 tháng
 • Tổng chi phí:
  19,505,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  541,806 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  18,060 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  24 tháng
 • Tổng chi phí:
  15,120,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  630,000 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  21,000 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  60 tháng
 • Tổng chi phí:
  26,630,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  443,833 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  14,794 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  36 tháng
 • Tổng chi phí:
  18,285,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  507,917 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  16,931 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  24 tháng
 • Tổng chi phí:
  14,175,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  590,625 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  19,688 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  60 tháng
 • Tổng chi phí:
  24,855,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  414,250 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  13,808 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  36 tháng
 • Tổng chi phí:
  17,065,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  474,028 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  15,801 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  24 tháng
 • Tổng chi phí:
  13,230,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  551,250 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  18,375 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  60 tháng
 • Tổng chi phí:
  23,080,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  384,667 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  12,822 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  36 tháng
 • Tổng chi phí:
  15,845,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  440,139 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  14,671 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  24 tháng
 • Tổng chi phí:
  12,285,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  511,875 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  17,063 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  14 tháng
 • Tổng chi phí:
  11,025,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  787,500 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  26,250 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  6 tháng
 • Tổng chi phí:
  7,100,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  1,183,333 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  39,444 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  3 tháng
 • Tổng chi phí:
  4,450,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  1,483,333 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  49,444 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  1 tháng
 • Tổng chi phí:
  2,099,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  2,099,000 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  69,967 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  18 tháng
 • Tổng chi phí:
  13,900,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  772,222 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  25,741 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  60 tháng
 • Tổng chi phí:
  35,510,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  591,833 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  19,728 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  36 tháng
 • Tổng chi phí:
  24,380,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  677,222 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  22,574 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  24 tháng
 • Tổng chi phí:
  18,900,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  787,500 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  26,250 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  120 tháng
 • Tổng chi phí:
  166,950,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  1,391,250 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  46,375 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  60 tháng
 • Tổng chi phí:
  97,415,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  1,623,583 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  54,119 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  24 tháng
 • Tổng chi phí:
  55,545,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  2,314,375 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  77,146 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  120 tháng
 • Tổng chi phí:
  46,045,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  383,708 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  12,790 VNĐ
 • Phí thường niên / năm
  3,960,000 VNĐ
Classic
Classic Plus
Citipassport
Tập luyện tại 1 CLB đã chọn.
Tham gia các lớp Yoga và Group X theo lịch tập của câu lạc bộ đã chọn.
Được tặng thêm tháng khi tham gia.
Dịch vụ khăn tập thể thao cao cấp.
Tự do tập luyện tại tất cả câu lạc bộ trong hệ thống CitiGym.
Tham gia toàn bộ các lớp Yoga và Group X tại tất cả câu lạc bộ trong hệ thống CitiGym
Được tập luyện cùng một người khác chưa là hội viên của CitiGym.
Bộ đồ dùng tắm gội - vệ sinh cao cấp.
Tham gia các lớp tập luyện nâng cao chuyên biệt.
Trải nghiệm các sự kiện, hội thảo, tour du lịch thể thao đặc biệt chỉ dành riêng cho hội viên sở hữu thẻ Superior.
Classic
Classic Plus
Citipassport
Superior
Royal
Tập luyện tại 01 CLB đã chọn.
Tham gia Yoga và Group X tại 01 CLB đã chọn.
Tập luyện và tham gia Yoga & Group X tại tất cả câu lạc bộ trong hệ thống CITIGYM.
Dịch vụ khăn tập thể thao cao cấp.
Được tập cùng một người bạn chưa phải là hội viên CITIGYM.
Bộ đồ dùng tắm gội - vệ sinh cao cấp.
Được tặng 01 túi du lịch Simili và 02 áo CITIGYM.
Được tặng 01 túi du lịch Simili và 01 nón CITIGYM.
Được tặng 01 ly nước trái cây hoặc sinh tố đạm mỗi ngày luyện tập
01 lần chuyển nhượng miễn phí cho người thân trong gia đình.
Tặng thêm buổi tập với HLV cá nhân (gói từ 24 tháng trở lên).