• Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  14 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  6 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  18 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  18 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  14 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  6 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  14 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  6 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  14 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  6 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  14 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  6 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  18 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  18 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  18 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  60 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  36 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  24 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  60 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  36 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  24 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  60 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  36 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  24 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  60 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  36 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  24 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  60 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  36 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Số người đăng ký:
 • Thời gian tập luyện:
  24 tháng
 • Tổng chi phí:
  0 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  0 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  0 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  14 tháng
 • Tổng chi phí:
  11,025,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  787,500 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  26,250 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  6 tháng
 • Tổng chi phí:
  7,100,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  1,183,333 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  39,444 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  3 tháng
 • Tổng chi phí:
  4,450,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  1,483,333 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  49,444 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  1 tháng
 • Tổng chi phí:
  2,099,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  2,099,000 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  69,967 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  18 tháng
 • Tổng chi phí:
  13,900,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  772,222 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  25,741 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  60 tháng
 • Tổng chi phí:
  35,510,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  591,833 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  19,728 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  36 tháng
 • Tổng chi phí:
  24,380,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  677,222 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  22,574 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  24 tháng
 • Tổng chi phí:
  18,900,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  787,500 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  26,250 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  120 tháng
 • Tổng chi phí:
  166,950,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  1,391,250 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  46,375 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  60 tháng
 • Tổng chi phí:
  97,415,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  1,623,583 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  54,119 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  24 tháng
 • Tổng chi phí:
  55,545,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  2,314,375 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  77,146 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  120 tháng
 • Tổng chi phí:
  46,045,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  383,708 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  12,790 VNĐ
 • Phí thường niên / năm
  3,960,000 VNĐ
Classic
Classic Plus
Citipassport
Tập luyện tại 1 CLB đã chọn.
Tham gia các lớp Yoga và Group X theo lịch tập của câu lạc bộ đã chọn.
Được tặng thêm tháng khi tham gia.
Dịch vụ khăn tập thể thao cao cấp.
Tự do tập luyện tại tất cả câu lạc bộ trong hệ thống CitiGym.
Tham gia toàn bộ các lớp Yoga và Group X tại tất cả câu lạc bộ trong hệ thống CitiGym
Được tập luyện cùng một người khác chưa là hội viên của CitiGym.
Bộ đồ dùng tắm gội - vệ sinh cao cấp.
Tham gia các lớp tập luyện nâng cao chuyên biệt.
Trải nghiệm các sự kiện, hội thảo, tour du lịch thể thao đặc biệt chỉ dành riêng cho hội viên sở hữu thẻ Superior.
Classic
Classic Plus
Citipassport
Superior
Royal
Tập luyện tại 01 CLB đã chọn.
Tham gia Yoga và Group X tại 01 CLB đã chọn.
Tập luyện và tham gia Yoga & Group X tại tất cả câu lạc bộ trong hệ thống CITIGYM.
Dịch vụ khăn tập thể thao cao cấp.
Được tập cùng một người bạn chưa phải là hội viên CITIGYM.
Bộ đồ dùng tắm gội - vệ sinh cao cấp.
Được tặng 01 túi du lịch Simili và 02 áo CITIGYM.
Được tặng 01 túi du lịch Simili và 01 nón CITIGYM.
Được tặng 01 ly nước trái cây hoặc sinh tố đạm mỗi ngày luyện tập
01 lần chuyển nhượng miễn phí cho người thân trong gia đình.
Tặng thêm buổi tập với HLV cá nhân (gói từ 24 tháng trở lên).